x
Różności

Rachunkowość bez tajemnic

Rachunkowość bez tajemnic
 • Published18 maja, 2016

Rachunkowość bez tajemnic to bogaty zbiór informacji z zakresu księgowości. Multimedialny podręcznik na płycie CD przeznaczony jest dla księgowych i pracowników biur rachunkowych, stanowi również doskonałe repetytorium dla uczniów i studentów kierunków ekonomicznych. Prosty język i atrakcyjna forma sprawiają, że z powodzeniem mogą z niego korzystać wszyscy, którzy chcą zdobyć lub utrwalić wiedzę z rachunkowości.

W 13 lekcjach omówiono podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych. W lepszym zrozumieniu i przyswojeniu materiału pomagają filmy, a także liczne przykłady, tabele i wykresy. Zawarte w kursie ćwiczenia pozwalają natychmiast sprawdzić zdobytą wiedzę.

Tematy omówione w szkoleniu:

 • podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości (podmioty rachunkowości, zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych);
 • zasady prowadzenia ksiąg handlowych (polityka rachunkowości i jej organizacja konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sprawozdania finansowe, dokumentacja operacji gospodarczych, dowód księgowy, zakładowy plan kont);
 • międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości (harmonizacja rachunkowości w skali międzynarodowej, uregulowania krajowe i międzynarodowe);
 • aktywa i pasywa (aktywa trwałe i obrotowe, kapitały własne i obce);
 • bilans;
 • rachunkowość w praktyce (operacje gospodarcze);
 • konto księgowe (konta aktywne i pasywne, zasada podwójnego zapisu);
 • zestawienie obrotów i sald;
 • przychody i koszty, czyli wynik finansowy (rachunek zysków i strat, segmentacja wyniku finansowego, rodzaje kosztów);
 • zasady funkcjonowania kont wynikowych (niebilansowych) – konta kosztów, konta przychodów;
 • dzielenie i łączenie kont;
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 1 GB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM.

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym.

Written By
admin