Rachunkowość bez tajemnic

Rachunkowość bez tajemnic to bogaty zbiór informacji z zakresu księgowości. Multimedialny podręcznik na płycie CD przeznaczony jest dla księgowych i pracowników biur rachunkowych, stanowi również doskonałe repetytorium dla uczniów i studentów kierunków ekonomicznych. Prosty język i atrakcyjna forma sprawiają, że z powodzeniem mogą z niego korzystać wszyscy, którzy chcą zdobyć lub utrwalić wiedzę z rachunkowości.

W 13 lekcjach omówiono podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych. W lepszym zrozumieniu i przyswojeniu materiału pomagają filmy, a także liczne przykłady, tabele i wykresy. Zawarte w kursie ćwiczenia pozwalają natychmiast sprawdzić zdobytą wiedzę.

Tematy omówione w szkoleniu:

 • podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości (podmioty rachunkowości, zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych);
 • zasady prowadzenia ksiąg handlowych (polityka rachunkowości i jej organizacja konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sprawozdania finansowe, dokumentacja operacji gospodarczych, dowód księgowy, zakładowy plan kont);
 • międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości (harmonizacja rachunkowości w skali międzynarodowej, uregulowania krajowe i międzynarodowe);
 • aktywa i pasywa (aktywa trwałe i obrotowe, kapitały własne i obce);
 • bilans;
 • rachunkowość w praktyce (operacje gospodarcze);
 • konto księgowe (konta aktywne i pasywne, zasada podwójnego zapisu);
 • zestawienie obrotów i sald;
 • przychody i koszty, czyli wynik finansowy (rachunek zysków i strat, segmentacja wyniku finansowego, rodzaje kosztów);
 • zasady funkcjonowania kont wynikowych (niebilansowych) – konta kosztów, konta przychodów;
 • dzielenie i łączenie kont;
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 1 GB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM.

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym.

Sfera GT – rozszerzenie programu Gratyfikant GT

Sfera dla Gratyfikanta GT jest dodatkiem, który umożliwia rozszerzanie istniejących możliwości Gratyfikanta GT . Rozszerzenia można zrealizować dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych mechanizmów:

 • Udostępnione biblioteki obiektów Gratyfikanta GT – umożliwia to pisanie rozwiązań wykorzystujących wewnętrzne obiekty Gratyfikanta GT; rozwiązania te mogą powstać w Visual Basic for Applications lub w innych językach programowania (np. Microsoft Windows Script, Java Script, Visual C++, Delphi, czy Java). Rozwiązania, które powstaną dzięki tej funkcjonalności przede wszystkim ułatwią codzienną pracę, zautomatyzują niektóre z wykonywanych czynności oraz dodadzą wiele nowych możliwości. Przykładem jest integracja z RCP.
 • Mechanizm obsługi skryptów definiujących składniki płacowe – umożliwia tworzenie dowolnie złożonych składników płacowych, umożliwiając tym samym np. uzależnienie tego składnika od zewnętrznych danych. Za pomocą tego mechanizmu wdrożeniowiec lub programista może definiować dowolne składniki płacowe w nowoczesnej technologii .NET za pomocą języków: Visual Basic.NET i C#. Zdefiniowane składniki zostaną dołączone listy składników płacowych i będą mogły być w łatwy sposób wykorzystywane w obsłudze kadrowo-płacowej firmy.

Dzięki temu Sfera dla Gratyfikanta GT staje się wygodnym środowiskiem do tworzenia wyspecjalizowanych rozwiązań.

Sfera dla Gratyfikanta GT jest skierowana do wszystkich użytkowników Gratyfikanta GT, którzy potrzebują indywidualnych rozwiązań, dodatkowych funkcjonalności lub automatyzacji często wykonywanych prac. Także jeśli niezbędne jest złożone definiowanie składników płacowych, uwzględniające niestandardowe dane lub korzystające z zewnętrznych informacji, to najlepszym rozwiązaniem jest Sfera dla Gratyfikanta GT.

Za pomocą Sfery dla Gratyfikanta GT możliwe jest:

 • umożliwienie współpracy Gratyfikanta GT z rozmaitymi rejestratorami czasu pracy;
 • indywidualne, rozbudowane definiowanie składników płacowych
 • ścisłe dopasowanie Gratyfikanta GT do potrzeb klienta, uzależnionych od specyfiki prowadzenia firmy;
 • stworzenie zbiorczych operacji zamiast serii jednorazowych akcji, które w danej firmie wykonywane są często i zajmują dużo czasu.

Czerwony Plus dla Insert GT – większe możliwości

Czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

Jest to trzeci z serii PLUSÓW – pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Przy wykorzystaniu PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości. Systemy z linii InsERT GT zyskują dzięki PLUSOM nową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów i bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów.

Każdy z klientów może indywidualnie dobierać PLUSY według własnych potrzeb, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu niezbędna.

Koszty wdrożenia systemów InsERT GT oraz wybranych PLUSÓW są znacząco niższe od analogicznych rozwiązań o identycznej bądź podobnej funkcjonalności innych producentów.

Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA, jest uaktualnienie programów do wersji 1.19. Instalacja PLUSA przebiega w podobny sposób jak uaktualnienie programu, nie powinna więc stanowić problemu nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników systemu InsERT GT.

Funkcjonalność czerwonego PLUSA dla InsERT GT:

 • pola własne typu słownik – definiowanie zakresu wartości przez podłączenie słownika; do wyboru są dwie możliwości: podłączenie słowników standardowych (dostępnych w systemie) lub zdefiniowanie własnych;
 • pola własne typu polecenie SQL – określanie i definiowanie dowolnego zbioru danych zaewidencjonowanych w systemie; jest to idealne rozwiązanie dla tych, którym nie wystarczają pola własne typu słownik;
 • flagi własne – oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów; flagi są widoczne na listach, a dodatkowo mechanizm umożliwia filtrowanie obiektów po dowolnej fladze oraz uzyskanie informacji, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi;
 • zestawienia definiowalne – tworzenie w Gratyfikancie GT dowolnych zestawień kadrowo-płacowych bez znajomości języka SQL; mechanizm umożliwia określenie kryteriów wyboru, zawartości zestawienia, a także takich elementów, jak sumowanie czy grupowanie danych;
 • homebanking – wczytywanie i rozliczanie wyciągów bankowych zapisanych w formacie MT-940; transakcje z wyciągu można wczytać do systemu, a następnie wykonywać 3 rodzaje działań: rozliczać rozrachunki na podstawie wczytanych transakcji, kojarzyć istniejące operacje bankowe z transakcjami oraz pomijać transakcje bez ewidencjonowania operacji bankowych;
 • zbiorcze wysyłanie faktur pocztą elektroniczną w Subiekcie GT.

W każdym programie linii InsERT GT znajduje się przycisk, uruchamiający moduł InfoPLUS (obok przycisku pomocy i InfoSfery). Moduł ten zawiera informacje o wszystkich zmianach i nowościach w kolejnych odsłonach PLUSA dla InsERT GT. Z InfoPLUSA można także aktywować wersję próbną oraz zarejestrować produkt przez Internet.

Próbne uruchomienie czerwonego PLUSA dla InsERT GT możliwe jest wyłącznie na podmiocie próbnym. Każda z funkcjonalności, która dostępna jest wyłącznie w czerwonym PLUSIE, została odpowiednio oznaczona w dymku.

Szczegółowy opis

 • Pola własne typu słownik – umożliwiają podłączenie do kartoteki słownika standardowego lub zdefiniowanie własnego, indywidualnego. Pola własne rozszerzone mają możliwość definiowania zakresu wartości przez podłączenie słownika. Użytkownik może podłączyć słownik standardowy, dostępny już w systemie (np. kategorie dokumentów, cechy kontrahentów czy działy przedsiębiorstwa) lub stworzony przez siebie nowy słownik. Ta druga możliwość pozwala na zdefiniowanie własnych słowników, indywidualnych dla każdego przedsiębiorstwa. Przykład nowego słownika to np. kolor, rozmiar lub inne indywidualne statusy i oznaczenia, które mogą być stosowane w każdej firmie. Po zapisaniu danych nowy słownik jest widoczny na liście słowników.
 • Pola własne typu polecenie SQL – to kolejny typ pól własnych rozszerzonych, dający bardzo duże możliwości konfiguracji. Użytkownik może dla dowolnie wybranego obiektu utworzyć pole własne typu SQL, a następnie stworzyć polecenie SQL odwołujące się do dowolnych danych i tabel z bazy danych. Możliwe jest np. powiązanie dokumentów Subiekta GT z pracownikiem z kartoteki osobowej, natomiast w Gratyfikancie GT rachunki do umów cywilno-prawnych można połączyć z kontrahentami. Oznacza to po prostu, że pola własne tego typu pozwalają na określenie i zdefiniowanie dowolnego zbioru danych zaewidencjonowanych w systemie. Będą one przydatne wszędzie tam, gdzie funkcjonalność pól własnych typu słownik okaże się niewystarczająca.
 • Flagi własne – mechanizm flag pozwala na dowolne oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów. Oznaczaniu flagami mogą podlegać na przykład rozrachunki, dekrety, dokumenty, towary, czy kontrahenci. Dzięki flagom możemy usprawnić pracę wielu osób w firmie (flagi mogą odzwierciedlać różne stany i statusy oraz wspierać pracę grupową). Flagi własne widoczne są na listach – pozwalają zobaczyć, jaki dany obiekt (np. dokument) ma status, jaki stan lub kategorię. Wybrane obiekty można także po dowolnej fladze filtrować oraz uzyskać informacje o tym, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi. Każdemu obiektowi można przypisać do 10 różnych flag (każda z nich oznaczona jest innym kolorem). Poza oznaczeniem obiektu flagą można opatrzyć go dodatkowym komentarzem pojawiającym się automatycznie po wskazaniu na liście pozycji. Przykładów wykorzystania flag własnych może być bardzo wiele, np.: oznaczanie dokumentów handlowych wg stanu rozliczeń, dodatkowe zatwierdzanie dokumentów przez wyznaczone osoby czy też dopisywanie pomocniczych komentarzy związanych z sytuacjami pojawiającymi się w bieżącej działalności operacyjnej.
 • Zestawienia definiowalne (tylko dla Gratyfikanta GT) – tworzenie zestawień definiowalnych za pomocą czerwonego PLUSA dla InsERT GT odbywa się w bardzo intuicyjny sposób i nie wymaga od użytkownika dogłębnej wiedzy dotyczącej składni SQL oraz baz danych. Dzięki hierarchicznej strukturze danych, jaką posiada Gratyfikant GT, łatwo jest przeprowadzać różnego rodzaju operacje sortowania czy grupowania danych przydatne podczas tworzenia dowolnych zestawień kadrowo-płacowych. Zastosowany w nim mechanizm umożliwia dokładne określenie kryteriów wyboru oraz zawartości każdego zestawienia, a także takich elementów, jak sumowanie czy grupowanie danych. Tak zdefiniowane zestawienie może być dopisane do listy standardowych zestawień i używane przez innych użytkowników Gratyfikanta GT.
 • Homebanking – jest rozbudowanym modułem zapewniającym współpracę z systemami bankowości elektronicznej oraz rozliczanie operacji bankowych. Umożliwia wczytywanie transakcji z wyciągów bankowych w formacie MT-940 i dokonywanie następujących operacji: rozliczanie rozrachunków na podstawie wczytanych transakcji (utworzone zostaną wówczas operacje bankowe), kojarzenie istniejących operacji bankowych z transakcjami (jeśli zostały wprowadzone do systemu wcześniej, np. na podstawie listy płac) lub pomijanie transakcji bez ewidencjonowania operacji bankowych (np. transakcje prowizyjne). Dodatkowo moduł potrafi automatycznie rozpoznać dane dotyczące operacji dla wyciągów pochodzących z system wewnętrznego BRE Banku (kolejne banki, np. ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Reiffeisen Bank Polska wkrótce).
 • Zbiorcze wysyłanie faktur pocztą elektroniczną – funkcjonalność ta pozwala na seryjne wysyłanie dokumentów sprzedaży pocztą elektroniczną na adres e-mailowy kontrahenta. Po wskazaniu na liście dokumentów wybranych dowolnie (zaznaczonych) dokumentów program wyznacza, którzy z kontrahentów umieszczeni na dokumentach mają wpisane w swoich kartotekach poprawne adresy email i przygotowuje seryjną wysyłkę. Przed wysłaniem można jeszcze wybrać format dokumentu elektronicznego (na przykład popularny PDF, dokument programu Microsoft Word, dokument HTML czy zwykły załącznik tekstowy). Przed wysyłką można również edytować treść e-maila, który będzie wysłany do kontrahentów oraz wskazać, aby numer dokumentu dołączany był do tytułu wiadomości – dzięki temu każdy kontrahent otrzyma odpowiednią wiadomość.

Gratyfikant GT

Gratyfikant GT

jest nowoczesnym systemem kadrowo-płacowym, następcą programów Gratyfikant, Gratyfikant 2 i Gratyfikant 3. Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym.

Gratyfikant GT

posiada wiele rozbudowanych funkcji przydatnych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37) oraz ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System dostosowany jest do obowiązujących przepisów.

Gratyfikant GT

współpracuje z programem Płatnik.

Gratyfikant GT

jest najnowszym składnikiem systemu InsERT GT , zintegrowany został z programami księgowymi tej linii – księgą przychodów i rozchodów – Rachmistrz GT i systemem finansowo-księgowym – Rewizor GT . Możliwe jest przeniesienie do niego danych zgromadzonych w Gratyfikancie 3 oraz mikroGratyfikancie GT , a także w systemie Płatnik.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych możliwości programu:

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
 • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
 • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.

Wymagania systemowe programu Gratyfikant GT:

 • komputer z procesorem 500 MHz (lub lepszym);
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista (lub nowszy);
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 (lub nowszy) – dostarczany na instalacyjnej płycie CD;
 • około 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
 • dowolny napęd CD-ROM (do instalacji programu);
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000 lub 2005 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition dostarczana jest na instalacyjnej płycie CD (przy większej ilości zgromadzonych danych lub potrzebie wykorzystania większej ilości pamięci zachęcamy do zakupu pełnej wersji Microsoft SQL Server 2005);
 • dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows (do realizacji wydruków).

Dla biur rachunkowych polecamy także dodatkowy moduł Biuro GT integrujący prace wykonywane w poszczególnych modułach systemu InsERT GT.

Gratyfikant GT

szczegółowy opis programu


Ogólne

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 • łatwe ustawianie i przełączanie kontekstu pracy większości modułów – wybór pomiędzy wszystkimi pracownikami, precyzyjnie zdefiniowaną grupą lub wybranym pracownikiem;
 • strona główna programu prezentująca oprócz sumarycznego podliczenia miesiąca pomocne komunikaty o zaległych i niewykonanych czynnościach;
 • nowoczesny interfejs programu nastawiony przede wszystkim na wygodę pracy użytkownika;
 • system przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.

Kadry

 • rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
 • biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych);
 • ewidencja notatek o pracowniku oraz raportowanie o podstawowych operacjach wykonywanych na danych osobowych pracownika (kto, kiedy i co robił);
 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów);
 • definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • ewidencja treści (do wydruku) umów o pracę, cywilnoprawnych, rachunków i innych dokumentów kadrowych.

Karta pracy

 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
 • ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
 • ewidencja ekwiwalentów za urlop;
 • ewidencja akordów i prowizji (stawki liniowe i progresywne) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • ewidencja dowolnych naliczeń i potrąceń rozliczanych zbiorczo w wypłatach.

Płace

 • rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
 • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń;
 • naliczanie wypłat na podstawie definicji w umowie lub definicji globalnych (ewidencji składników płacowych);
 • rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac;
 • rozbudowany analizator wypłat;
 • ewidencja rachunków do umów cywilnoprawnych, rachunki dopisywane ręcznie lub generowane zbiorczo na podstawie harmonogramów;
 • rozliczanie akordów, prowizji oraz wybranych nieobecności w rachunkach do umów cywilnoprawnych;
 • drukowanie i ewidencjonowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz dla instytucji (urzędów skarbowych i innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi pracowników).

Inne

 • ewidencja instytucji (urzędów skarbowych, oddziałów ZUS oraz innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi);
 • ewidencja wspólników i właścicieli umożliwiająca naliczanie składek ubezpieczeniowych oraz dopisywanie informacji o świadczeniach i przerwach (dla deklaracji RSA);
 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37);
 • generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZWA, ZCZA, ZCNA) i rozliczeniowych ZUS (RCA, RZA, RSA, DRA);
 • współpraca z programem Płatnik;
 • ewidencja i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zebra Designer

Zebra Designer jest programem opracowanym w firmie Zebra służącym do projektowania i drukowania etykiet z kodami kreskowymi, sam generuje kody kreskowe w wybranej przez użytkownika symbolice i wylicza cyfrę kontrolną kodu. Wspiera bardzo dużo symbolik kodów, również kody 2D. Bez trudu na tworzoną etykietę naniesiemy dowolny opis, linie i figury, jak równierz grafiki we wszystkich popularnych formatach. Pracuje pod każdym z systemów operacyjnych Windows i obsługuje wszystkie drukarki Zebra.

Zebra Designer jest rozwiązaniem pozwalającym na projektowanie i wydruk etykiet na wszystkich drukarkach Zebra typu ZPL®, EPL™ i CPCL. Zawiera komplet narzędzi przydatnych do konfiguracji drukarek (np. ładowarka czcionek). Posiada wielojęzyczny interfejs użytkownika w tym interfejs w języku polskim.

  Podstawowe cechy produktu:

 • współpraca z drukarkami CPCL, EPL™ i ZPL®,
 • obsługa większości formatów graficznych,
 • obsługa wszystkich popularnych symbolik kodów (łącznie z kodami 2D),
 • obsługa Unicode (uniwersalny standard kodowania znaków),
 • import dodatkowych czcionek,
 • obsługa interfejsów: szeregowy RS232/USB, równoległy LPT, Ethernet (IP)

Rozszerzone możliwości programu dostępne sę w wersji Zebra Designer PRO

Pożegnanie z DOS-em

Wyłącznie dla użytkowników starszych wersji naszych programów wprowadziliśmy rewelacyjne ceny systemów z linii InsERT GT.

Tylko teraz Subiekta GT i Rachmistrza GT kupią Państwo w cenie Abonamentu na ulepszenia,
czyli za jedyne 175 zł netto!

Dodatkowo, z okazji 400 tysięcy sprzedanych licencji, obniżamy ceny Rewizora GT i Gratyfikanta GT do 400 zł netto!

Przypominamy, że programy przeznaczone dla systemu operacyjnego DOS zostały wycofane ze sprzedaży. Sprzedaż rocznych Abonamentów na ulepszenia i usługi teleKonsultant do tych programów zakończy się 31 grudnia 2010 r., w związku z czym aktualizacje do nich będą się ukazywać tylko do końca 2011 r.

Użytkownicy Subiekta, Subiekta 2, Subiekta 3, Subiekta 4/MEGA, Subiekta 5/EURO oraz mikroSubiekta dla DOS, którzy dokonują wymiany na Subiekta GT, mogą zakupić dodatkowe stanowiska w atrakcyjnej cenie!

Z cen specjalnych mogą skorzystać użytkownicy wymienionych w tabeli programów DOS-owych, którzy zwrócą Certyfikat Autentyczności. W przypadku braku certyfikatu należy dostarczyć kopię faktury zakupu programu i wypełnić specjalne oświadczenie – wówczas prosimy o kontakt z dystrybutorem Insertu.

Abonament na ulepszenia do posiadanego obecnie programu z linii DOS można przenieść na program z linii InsERT GT i otrzymywać aktualizacje nowego systemu przez cały niewykorzystany okres ważności abonamentu. Dodatkowo, kupując nowy program, zostają Państwo objęci 3-miesięcznym okresem bezpłatnej opieki posprzedażnej. Okresy te łączą się ze sobą. A zatem po wymianie programu nie tylko zachowują Państwo posiadany abonament, ale zyskują dodatkowe 3 miesiące!

Rachmistrz GT – opis zmian

Opis zmian w wersji 1.22

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.22 Rachmistrza GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość wystawienia wielu deklaracji PIT/B do deklaracji rocznych PIT-36 oraz PIT-36L.
 • Dodano możliwość wystawienia wraz z wysyłką elektroniczną deklaracji PIT-8AR.
 • Dodano możliwość wystawienia załączników PIT-28/A oraz PIT-28/B wraz z obsługą wysyłki elektronicznej.
 • Dodano możliwość wystawienia załączników PIT-28/A oraz PIT-28/B wraz z obsługą wysyłki elektronicznej.
 • Dodano możliwość wywołania rozbudowanych filtrów na liście kontrahentów – tzw. filtr zaawansowany znany m.in. z modułów CRM-owych.
 • Dodano obsługę flag własnych w module KPiR. Dostęp do funkcjonalności wymaga aktywnej wersji 1.22 oraz zielonego bądź czerwonego PLUSA dla InsERT GT.
 • Dodano dla deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L nowy mechanizm załączników (na wzór deklaracji VAT). Istniejące załączniki podczas konwersji zostaną przypisane odpowiadającym im deklaracjom rozliczeniowym natomiast dla załączników PIT/B bez odpowiadających im deklaracji rocznych generowana jest deklaracja roczna z zerowymi wartościami. Sam załącznik zostaje wówczas podpięty pod taką deklarację i jego edycja możliwa jest z poziomu opcji Załączniki w edycji deklaracji. Usunięto tym samym możliwość generowania załącznika PIT/B z poziomu modułu jako niezależnej deklaracji.
 • Dodano do pozycji filtra Z okresu w module deklaracji skarbowych pozycje z poprzedniego roku, z dowolnego roku oraz z podanego zakresu.
 • Dodano możliwość wpisania tekstu uzasadnienia dłuższego niż 500 znaków w załączniku ORD-ZU do deklaracji VAT-7/7K/7D.
 • Dodano ostrzeżenie podczas wypełniania deklaracji PIT-11 w przypadku braku NIP i numeru PESEL podatnika.
 • Dodano w Parametrach, w Nagłówkach dokumentów możliwość zdefiniowania standardowego nagłówka strony, który można wykorzystać na wydrukach dzienników księgowań, ZSO oraz zapisach na kontach.
 • Dodano w danych kontrahenta możliwość wycofania ustawienia domyślnego opisu operacji (dotyczy podmiotów z Rachmistrzem GT).
 • Dodano w definicji deklaracji PIT-36L dla pola 111 oraz w PIT-36 dla pola 311 – liczba załączników PIT/B – ostrzeżenie o niewystawieniu załącznika w przypadku niewypełnienia tego pola.
 • Dodano w InsTYNKcie kontrahentów możliwość wyszukiwania po numerze NIP bez znaków separatora.
 • Dodano w kreatorach wdrożeniowych, w oknie podstawowych danych możliwość wpisania symbolu podmiotu w komunikacji oraz nazwy skróconej dla programu Płatnik.
 • Dodano w wielu modułach (m.in. w cennikach, rejestrze transmisji czy na listach urządzeń fiskalnych) licznik elementów listy, który na początku pracy z programem ma postać /M, gdzie M oznacza liczbę znajdujących się w tabeli pozycji (dokumentów, plików itp.).
 • Dostosowano wydruk deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-36L z poziomu Biura GT w kontekście nowego mechanizmu załączników. Wydruk takich deklaracji drukuje również przypisane załączniki.
 • Poprawiono domyślne sortowanie wzorców wydruku na typ. Dotyczy to nowo założonych baz podmiotów.
 • Poprawiono domyślne wykazywanie na deklaracjach VAT kwoty do zwrotu w polu nr 60 (zwrot w terminie 60 dni).
 • Poprawiono drukowanie numeru domu oraz lokalu w naklejkach dla kontrahentów.
 • Poprawiono generowanie deklaracji VAT-UE w przypadku występowania w ewidencji VAT zapisów z kontrahentem posiadającym różne formaty NIP-ów, mimo iż numeryczne był to ten sam numer.
 • Poprawiono kopiowanie danych adresu dostawy podczas powielania danych kontrahenta. Błąd polegał na nieprzenoszeniu się danych adresu dostawy.
 • Poprawiono na wydruku informacji o wspólniku określenie deklaracja PIT5/5L na Zaliczka PIT.
 • Poprawiono problem z otwarciem dokumentu z poziomu Biblioteki dokumentów w przypadku, gdy nazwa dokumentu zawierała sekwencję zawierającą znak „/”.
 • Poprawiono problem z powielaniem danych kontrahentów w zestawach danych dla naklejek – przyczyną było posiadanie przez kontrahenta zdefiniowanego telefonu i faksu (oba obiekty posiadały status „podstawowy”, co błędnie było selekcjonowane w zestawie danych dla naklejek).
 • Poprawiono uwzględnianie wyboru podajnika papieru drukarki zarówno dokonanego w parametrach wzorca wydruku, jak i bezpośrednio przed wydrukiem dokumentu w ustawieniach drukarki.
 • Poprawiono w zestawach danych naklejek dla kontrahentów wykazywanie standardowych pól własnych kontrahenta – problem pojawił się w poprzedniej wersji programu.
 • Poprawiono wstawianie numeru rachunku bankowego wspólnika w wydruku przelewu do deklaracji ZUS DRA (w przypadku gdy płatnikiem składek był wspólnik).
 • Poprawiono wydruk deklaracji PIT-11 z poziomu Biura GT – obecnie drukowane są deklaracje dla tych pracowników, którzy mieli dokonane wypłaty bądź rachunki do umów zleceń wypłacone w zadanym roku kalendarzowym.
 • Poprawiono wydruk zaznaczonych naklejek dla kontrahentów.
 • Poprawiono wykazywanie okresu, za jaki wystawiany jest załącznik do deklaracji – pobierany był rok bieżący zamiast z kontekstu głównej deklaracji.
 • Poprawiono wyliczanie pola 103 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) w deklaracji PIT-28.
 • Poprawiono wypełnianie daty urodzenia podatnika w załączniku ORD-ZU do deklaracji VAT.
 • Uaktualniono schemy (opisy struktury dokumentu) dla deklaracji elektronicznych PIT-36, PIT-37 oraz PIT-40.
 • W informatorze o kontrahencie, na zakładce Kasa i Bank dodano kolumnę Tytułem. Poprawiono również wypełnianie kolumny Dokument dla dokumentów typu wpłata bankowa i wypłata bankowa.
 • Wyeliminowano błąd polegający na tym, że operacja zmiany amortyzacji ZA powoduje dymek Niedopasowanie typu przy naliczaniu amortyzacji.
 • Zaktualizowano okresy obowiązywania deklaracji skarbowych.

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!

oscGT – Subiekt GT

oscGT

to program, który powstał dla firm, prowadzących sprzedaż w Internecie lub zamierzających wprowadzić swoją ofertę handlową do Sieci.

oscGT gwarantuje pełną i efektywną współpracę pomiędzy Subiektem GT Sfera a sklepem internetowym, prowadzonym na darmowej platformie osCommerce.

Dzięki ścisłej synchronizacji oscGT z Subiektem GT Sfera, użytkownik może w komfortowy sposób prowadzić sklep internetowy. oscGT umożliwia bezproblemowe przesyłanie wszelkich informacji o towarach, cenach, statusach zamówień, promocjach.

oscGT jest łatwym w użyciu i bezpiecznym narzędziem. Program nie wymaga instalowania na komputerze z Subiektem GT Sfera żadnych specjalnych technologii serwerowych.

Podstawowe możliwości programu oscGT:

 • przesyłanie do sklepu produktów z Subiekta GT, które mają zaznaczoną opcję „do sklepu internetowego”;
 • synchronizacja dokumentów wystawionych w sklepie;
 • synchronizacja przecen;
 • możliwość przesyłania zdjęć towarów.

Dodatkowe możliwości programu oscGT:

 • pełna synchronizacja danych o towarach (łącznie ze zdjęciami i polami własnymi);
 • duże możliwości konfiguracji współpracy;
 • automatyczna konwersja wielkości zdjęć do umieszczenia w sklepie (ustalanie liczby i rozmiaru zdjęć);
 • ustalanie poziomu cen dla sklepu;
 • pobieranie stanów magazynowych z dowolnie wybranego magazynu (lub z wielu magazynów);
 • wybór rodzaju dokumentu, który będzie wystawiany w Subiekcie po odebraniu zamówienia;
 • wybór konwersji sposobu płatności w sklepie na formę płatności w Subiekcie GT Sfera;
 • prefiksy odróżniające w Subiekcie GT klientów, wysyłki oraz inne usługi realizowane przez sklep internetowy;
 • ustalanie częstotliwości wykonywania synchronizacji poszczególnych operacji.

Wymagania systemowe:

 • Subiekt GT w wersji 1.15 lub nowszej;
 • aktywna Sfera dla Subiekta GT (dostępna w pakiecie z oscGT);
 • Microsoft .NET Framework 2.0 instalujący się wraz z oscGT (dostarczany na płycie z programem).

oscGT może pracować tylko z jednym, wybranym podmiotem Subiekta GT Sfera.

osCommerce

to produkt niezależny od firmy InsERT. Jest to platforma do prowadzenia sklepu internetowego. Skrót „osc”, pochodzący z języka angielskiego, oznacza Open Source Commerce. Sklep osCommerce zbudowany jest na tradycyjnym szablonie, na który składa się nagłówek, trzykolumnowe centrum i stopka, choć można też spotkać sklepy oparte na osCommerce odbiegające od tego schematu. Podstawowa wersja sklepu zawiera następujące mechanizmy: prezentacja towaru, system logowania klientów, system recenzji, informowanie o produktach, system prezentacji nowości, moduł promocji. Panel administracyjny natomiast umożliwia konfigurację sklepu, dodawanie towarów, obsługę zamówień. Sklep można prowadzić w wielu językach, może tez obsługiwać wiele walut. Zachęcamy do zapoznania się z opisem osCommerce na stronach: www.oscommerce.org, www.oscommerce.pl, www.oscpremium.com (informacje na temat osCommerce znaleźć można na wielu stronach internetowych, podajemy tu najpopularniejsze adresy, obecnie wiele firm oferuje nie tylko osCommerce, ale także wsparcie techniczne dla tego programu).

Projekty osCommerce są udostępniane bezpłatnie – można je pobrać, zainstalować i używać bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Użytkownicy osCommerce wymieniają się poglądami na listach dyskusyjnych, tworzą dodatkowe moduły, poprawki i nowe funkcjonalności zwane kontrybucjami.

W tej technologii wykonany został nasz sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://ProgramyDlaFirm.pl

Subiekt GT krok po kroku – szkolenie multimedialne

Subiekt GT krok po kroku

Subiekt GT krok po kroku to multimedialne szkolenie szczegółowo omawiające obsługę systemu sprzedaży Subiekt GT – od instalacji i pierwszego uruchomienia, poprzez omówienie budowy programu, po dokładne przedstawienie funkcji takich jak wystawianie dokumentów, prowadzenie kartotek, rozliczenia z kontrahentami, ustawienia wydruków czy współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych itd.). W kursie pokazano również, jak przenieść dane z innych systemów, a także jak wysyłać dane do oddziałów i do biura rachunkowego.

Wszystkie zagadnienia opisano w przystępny sposób i w wygodnej dla użytkownika formie. Zawarte w szkoleniu filmy pomagają poznać odpowiednie moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.

Subiekt GT krok po kroku to ok. 6 godzin nauki, 12 lekcji, blisko 500 slajdów i kilkadziesiąt filmów.

Tematy omówione w szkoleniu:

 • Instalacja i pierwsze uruchomienie.
 • Przeniesienie danych z innych systemów (m.in. z wcześniejszych wersji Subiekta, Rachmistrza, Rewizora, Gratyfikanta oraz z mikroSubiekta).
 • Interfejs i użytkowanie – omówienie budowy programu i nowych rozwiązań interfejsowych.
 • Konfiguracja – zakładanie nowego podmiotu i ustawianie parametrów systemu.
 • Moduły kartotekowe – omówienie modułów Kontrahenci oraz Towary i usługi.
 • Dokumenty – wystawianie dokumentów finansowych i magazynowych, korekty kosztów.
 • Finanse i rozrachunki – dokumenty kasowe, operacje bankowe, rozliczenia z kontrahentami, obsługa kart płatniczych, czeków i kredytów.
 • Komunikacja – wymiana danych między centralą i oddziałami (praca wielooddziałowa), eksport danych do biura rachunkowego.
 • Moduły dodatkowe – Intrastat, szablony naklejek.
 • Wydruki – wzorce tworzone mechanizmem Crystal Reports, wydruki tabel, przelewów i operacji skarbowych.
 • Kasiarz GT – konfiguracja urządzeń zewnętrznych (kasy i drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych).

Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM.